Посадова інструкція психолога

Лебединський заклад загальної                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

середньої освіти І-ІІІ ступенів №3

                                                                                                                                       Директор

                                                                                                                                  __________Тетяна ФРОЛОВА

 

05.02.2021 р. № 4                                                                                                 05.02.2021 р.

         (дата)

м. Лебедин

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

практичного психолога

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Посада практичного психолога належить до посад педагогічних працівників.

1.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї за наказом керівника (директора)  закладу освіти.

1.3. Практичний психолог повинен мати вищу психологічну освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія» (без вимог до стажу психологічної роботи), володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності.

1.4. Адміністративно практичний психолог підпорядковується керівнику закладу освіти.

1.5. У своїй діяльності практичний психолог керується Конституцією України, Законами України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту»,  Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом практичного психолога, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом закладу освіти, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет освітнього закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою Інструкцією.

1.6. Метою діяльності практичного психолога є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

 

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Практичний психолог закладу освіти здійснює: 

– психологічне забезпечення освітнього процесу;

– психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

– психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;

– психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;

– реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

– консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;

– роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

2.2. Практичний психолог закладу освіти бере участь у:

– освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

– роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;

– розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

2.3. Практичний психолог закладу освіти сприяє:

– формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;

– профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності;

– формуванню соціально-комунікативної компетентності обдарованих дітей;

– попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;

– формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;

– формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;

– попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти;

– формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що стали їм відомі.

2.4. Спрямовує свою діяльність за напрямами:

– діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

– профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

– корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

– навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

– консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

– зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

– просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

2.5. Виконує накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів управління освітою.

2.6. Дотримується Статуту закладу освіти, Правил внутрішнього розпорядку.

2.7. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи практичного психолога та здійснює діяльність як у закладі освіти                      (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність) , так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо).

2.8. Бере участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

2.9. Дотримується правил безпеки життєдіяльності на робочому місці.

2.10. Будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з усіма учасниками освітнього процесу.

2.11. Бути компетентним і постійно збагачувати знання у межах своєї компетенції.

2.12. Надавати психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу.

2.13. Уникати будь-яких неофіційних взаємин з учасниками освітнього процесу.

2.14. Інформувати учасників освітнього процесу про результати проведених психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність на основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити професії.

2.15. Здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників освітнього процесу, отримавши письмову згоду батьків (законних представників). Зазначена згода може бути відкликана у будь-який момент.

2.16. Використовувати науково обґрунтовані методи і технології професійної діяльності;

2.17. Поважати професійну компетентність своїх колег та представників суміжних професій.

2.18. Популяризувати соціально-психологічні знання.

2.19. Поважати гідність здобувачів освіти.

2.20. Виконувати свої посадові обов’язки в межах своїх повноважень.

2.21. Нести особисту відповідальність за результати і наслідки своєї професійної діяльності.

2.22. Пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків (законних представників).

2.23. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

2.24. Вести службову документацію згідно чинного законодавства.

 

  1. Права

Практичний психолог має право:

3.1. Брати участь в управлінні освітнім закладом у порядку, визначеному Статутом закладу.

3.2. На визначення змісту своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням державних норм і стандартів, рекомендацій центрів практичної психології і соціальної роботи (Українського, обласного і міського), з огляду на потреби навчального закладу і рівень власної професійної компетентності.

3.3. Здійснювати індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку тощо) діяльність за межами закладу освіти.

3.4. Отримувати методичну допомогу, в тому числі й супервізію та інтервізію, підвищувати кваліфікацію, здійснювати перепідготовку.

3.5. Вільно обирати освітні програми, форми навчання, заклади освіти, установи і організації, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників психологічної служби.

3.6. Відмовитись від виконання розпоряджень керівника (директора) в тих випадках, коли вони суперечать професійно-етичним принципам, та виконання діяльності, не передбаченої трудовим договором, посадовими обов’язками та планом роботи.

3.7. На запобігання проведенню в закладі діагностичної, психокорекційної та іншої роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки, використовують сумнівний інструментарій і не отримали погодження Засновника або уповноваженого ним органу.

3.8. Розглядати питання і приймати рішення тільки в межах своєї компетенції.

3.9. Захищати свою професійну честь, гідність всіма засобами в межах чинного законодавства.

3.10. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.11. В межах своєї компетентності повідомляти керівництво освітнього закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.12. Захист своїх інтересів самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням практичним психологом норм професійної етики.

3.13. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

3.14. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

3.15. Проходження у встановленому порядку атестації на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

3.16. Звертання у разі необхідності через керівництво освітнього закладу з клопотанням у відповідні організації з питань, пов’язаних з психічним здоров’ям учасників освітнього процесу, у медичні та дефектологічні заклади.

3.17. Участь шляхом співпраці з науково-методичними центрами та лабораторіями в створенні та апробації нових психологічних методик, розробці методичних матеріалів.

3.18. Виступи з узагальненням власного досвіду роботи на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, у науково-популярних виданнях.

3.19. Поєднання роботи практичного психолога з навчальним навантаженням у закладі за основним місцем роботи та в інших закладах відповідно до фахової освіти та рівня кваліфікації. 

3.20. За своїм статусом практичний психолог належить до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користується всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

 

  1. 4. Відповідальність

Практичний психолог несе відповідальність:

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, законних розпоряджень директора закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, практичний психолог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним або психічним насиллям над особистістю здобувача освіти, а також скоєння іншого аморального вчинку практичний психолог може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

4.3. За розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та корекційно-розвивальної роботи, якщо це може завдати шкоди суб’єкту освітнього процесу чи його соціальному оточенню.

4.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації освітнього процесу практичний психолог притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

4.5. За завдані закладу освіти чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки.

 

  1. Повинен знати

5.1. Знати чинне законодавство щодо діяльності психологічної служби у системі освіти та інші нормативно-правові акти, пов’язані з його діяльністю.

5.2. Знати вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

 

5.3. Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

5.4. Стратегії комунікації з учасниками освітнього процесу.

5.5. Методи ведення діалогу та полілогу, усвідомленого та емпатичного слухання, ненасильницької та безконфліктної комунікації.

5.6. Зміст основних актів міжнародного та національного законодавства щодо прав людини і дитини, цілей сталого розвитку.

5.7. Основні форми та засоби визначення запитів та очікувань батьків, форми конструктивної взаємодії з батьками в інтересах учня, принципи командної взаємодії.

5.8. Основні завдання членів команди психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

5.9. Інструменти забезпечення інклюзивного навчання (інклюзивна культура, інклюзивна політика, інклюзивна практика тощо).

5.10. Принципи і стратегії універсального дизайну в сфері освіти й розумного пристосування.

5.11. Принципи, форми та методи ефективної підтримки осіб з особливими освітніми потребами

5.12. Способи виявлення здібностей, інтересів, реальних навчальних можливостей учнів.

5.13. Ознаки безпечного освітнього середовища.

5.14. Основи безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни.

5.15. Види та прояви насильства, булінгу (цькування), правила запобігання та протидії їм.

5.16. Засади профілактично-просвітницької роботи щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, особливості профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань, запобігання поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їхнього здоров’я, засади збереження психічного здоров’я в освітньому середовищі.

5.17. Методики і технології формування культури здорового й безпечного способів життя учнів.

3.3. Психологічний і соціологічний інструментарій, рекомендований для використання.

5.18. Правила і норми охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту й пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.19. Порядки надання домедичної допомоги, а також порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

 

  1. 6. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Учитель взаємодіє з:

6.1. Директором закладу освіти та його заступник (-ом, -ами).

6.2. Іншими педагогічними працівниками закладу освіти.

6.3. Медичним працівником закладу освіти.

6.4. Органами громадського самоврядування закладу освіти.

6.5. Здобувачами освіти, батьками, іншими законними представниками учнів.

6.6. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами.

6.7. Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

 

            ПОГОДЖЕНО                                                       

Голова профспілкового комітету                                    

____________   Ольга ШИЯН                          

«______»__________  2021 р.                         

 

З інструкцією №4 ознайомлений (-а):

 

_____________ _____________ _________________

    (дата)       (підпис)       (ініціали, прізвище)

 

_____________ _____________ _________________

    (дата)       (підпис)       (ініціали, прізвище)

 

_____________ _____________ _________________

    (дата)       (підпис)       (ініціали, прізвище)