Освітня програма на 2020-2021 н.р.

 

       «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                                                    «СХВАЛЕНО»

Директор Лебединської   загальноосвітньої                                               на засіданні педагогічної ради

школи  І-ІІІ ступенів №3                                                                                  Лебединської  загальноосвітньої

Лебединської  міської ради                                                                              школи  І-ІІІ ступенів №3              

Сумської області                                                                                                  Лебединської міської ради        

_________    Фролова Т.І.                                                                              Сумської області,

                                                                                                                                  протокол №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1  від 31.08.2020 р.  

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА  ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Лебединської міської  ради Сумської області

на 2020-2021 навчальний рік

 

ЗМІСТ

 

Розділ 1. Призначення школи та засіб її реалізації 3
Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи 4
Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи 5
Розділ 4. Освітня програма закладу та її обґрунтування 6
4.1. Освітня програма початкової освіти 6
4.1.1. Освітня програма 1-2 класів 7
4.1.2. Освітня програма 3-4 класів 9
4.2. Освітня програма базової середньої освіти 11
   4.3. Освітня програма 10-11 класів (профільна освіта),  11-12 вечірніх класів. 17
Розділ 5. Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами 26
Розділ 6.

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

29
Розділ 7.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

30
Розділ 8.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

30
Розділ 9.

Структура навчального року

30
Додаток 31

 

Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

 

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного вік у мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної  культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки.

 

 

 

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;
 • є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;
 • свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп’ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник — свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені «моделлю» випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів;

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази

школи.

 

Розділ 4

Освітня програма закладу та її обґрунтування

 

 • Освітня програма початкової освіти

 

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Початкова освіта має такі цикли, як 1—2 і 3—4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності:

 • вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;
 • математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
 • інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
 • екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання

природних   ресурсів,    розуміючи    важливість    збереження    природи   для    сталого   

розвитку суспільства;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;
 • навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;
 • культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
 • підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх  потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Компетентності здобувачів освіти визначено за такими освітніми галузями, які забезпечують формування всіх ключових компетентностей.

 

4.1.1. Освітня програма 1-3 класів

 

Освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 №87)  та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з  наказом МОН України від 08.10.2019 р.  №1272   «Про затвердження освітніх  програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»).

Освітню програму для 3 класу  розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 №87)  та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом  МОН України  від 08.10.2019 р. №1273 «Про затвердження типових освітніх  програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти»

 У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності;
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • наступності і перспективності навчання;
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів всіх ключових компетентностей. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна — включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська); математична    —    спрямована    на    формування    математичної    та    інших    ключових

компетентностей;

природнича — має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної   поведінки у навколишньому світі;

технологічна — формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

інформативна — формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна — формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична — формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів; мистецька — формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого

самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна — формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

            Мовно-літературна освітня галузь в 1 класі реалізується через інтегрований курс «Навчання грамоти», в 2,3  класі через навчальні предмети «Українська мова», «Читання».

Математична освітня галузь реалізується через предмет «Математика».

Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича, реалізується через інтегрований предмет «Я досліджую світ». Розподіл годин в рамках цього інтегрованого курсу розподіляється наступним чином:

громадянська та історична – 0, 5 години ; соціальна та здоров’язбережувальна — 0,5 години; природнича – 2 години.

Технологічна освітня галузь реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології», інформатична — через предмет «Інформатика» (починаючи з 2 класу), мистецька галузь — через інтегрований курс «Мистецтво». Фізкультурна галузь реалізується через предмет «Фізична культура.

Типовий навчальний план

(розроблений під керівництвом Савченко О.Я.)

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

1 кл. 2 клас 3 клас
Інваріантний складник    
Мовно-літературна, в  тому числі 9 10 10
Українська мова та література 7 7+1 7+1
Іноземна мова 2 3 3
Математична 4 4 5
Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3+1 3 3
Технологічна 1 1 1

 

Інформатична 1 1
Мистецька 2 2 2
Фізкультурна* 3 3 3
Усього 22 24 25
Варіативний складник    
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 год.

(на предмет

Я досліджую світ)

1 год.

(на предмет

укр.мова та читання)

1 год.

(на предмет

укр.мова та читання)

Загальнорічна кількість навчальних годин 23 25 26
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700  22/770  23/805

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

 

Програмою визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст  програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 

4.1.2. Освітня програма 4 класу

 

Освітня програма для 4 класу розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно   до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання з вивченням мови національної меншини.

Вона визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів складає 1820 годин/навчальний рік:

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Освітню програму для  4 класів укладено за такими освітніми галузями: Мова і література

Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, — «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»

Варіативна складова використана на підсилення вивчення курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» з метою реалізації освітньої галузі «Мистецтво.»

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
4 клас
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7
Мова корінного народу, національної меншини 2
Іноземна мова 2
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 1
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура** 3
Усього 22+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які реалізуються в рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно- діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

4.2. Освітня програма базової середньої освіти

 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та  відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Освітня програма окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, визначає: загальний обсяг навчального навантаження, очікувані результати навчання учнів. рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює навчальний план закладу, який дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Варіативна складова визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів. Варіативна складова використана на:

 • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, які використовуються на вивчення тем передбачених навчальною програмою академічного рівня
 • проведення групових та індивідуальних занять, консультацій, що проводяться для окремих учнів чи груп учнів.

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань учнів, за навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Під час розподілу варіативної складової навчального плану враховано гранично допустиме навантаження на одного учня, уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховувались.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально- технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти,

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику предмета . Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно- цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані дляманіпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні  духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна

лінія

Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з

реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього  руху,  рухом  пішоходів  і  транспортних  засобів).  Варто  звернути

увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно- діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова (англійська)», «Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь

 «Мистецтво»     реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас
Інваріантна складова
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2
Мова корінного народу, національної меншини

(російська мова)

2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Історія України (Вступ до історії) 1
Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований

курс)

2
Історія України. 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства 1
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Мистецтво 1 1
Математика 4 4
Алгебра 2 2 2
Геометрія 2 2 2
Природознавство 2
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 1,5 2 2
Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5 +3 27,5+3 29+3 29.5+3 31+3
Варіативний складник 2,5 3,5 3 3,5 2
Додатковий час на предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

2,5 3,5 3 3,5 2
Додатковий час на предмети 1 2 2,5 2 1
Додатковий час на вивчення курсів за вибором,

спецкурсів.

1,5 1,5 0,5 1,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження н

учня

28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класу на групи 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

Досягнення  учнями  результатів  навчання (компетентностей), передбачені Державним стандартом.

 

4.3. Освітня програма 10-11 класів (профільна середня освіта), 11-12 вечірніх класів.

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: Мови і літератури

Суспільствознавство Мистецтво Математика Природознавство Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За модульним принципом реалізується зміст базового предмета «Фізика і астрономія». У такому разі розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»)

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

 • базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;
 • профільні предмети ;
 • курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято з урахуванням освітніх потреб учнів, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази тощо.

Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети;

Залишок навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів, використано для збільшення кількості годин на вивчення базових предметів з урахуванням потреб учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслені у Державному стандарті, Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти,

пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей,

доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно- цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально- економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних  ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Освітні програми для учнів 10-11 класів, розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018

№408, зі  змінами наказ МОН України від 28.11.2019 р.   № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої  освіти ІІІ ступеня») .

Профільні предмети  навчання для 10-ого класу – українська мова та історія України.

Профільні предмети  навчання для 11-ого класу – українська мова та історія України.

Вона містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів, а також передбачає години на індивідуальні заняття.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується вивченням базових   предметів:   «Українська   мова»,   «Українська   література»,   «Зарубіжна  література»,

«Іноземна мова (англійська)»,  «Історія  України»,  «Всесвітня  історія»,  «Громадянська  освіта»,

«Математика» та окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія»,

«Хімія», «Географія» , «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

У      програмі     виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Зміст історичного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

Вибірково-обов’язковими предметами визначені: «Інформатика», «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети1 27 (29) 26 (28)
Українська мова 2 +2 2+2
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Іноземна мова2 2+1 2+1
Мова і література корінного народу, національної меншини3 2 2
Історія України  1,5+1,5 1,5+1,5
Всесвітня історія 1+0,5 1+0,5
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+2
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура4 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3

Інформатика 1

Технології 2

3

Інформатика 1

Технології 2

Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  

8 (6)

1 год.– профільна підготовка

 

 

9 (7)

1 год.– профільна підготовка

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

 

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 

Освітні програми для учнів 11-12 вечірніх класів, розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від від 14 січня 2004 року №24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р.  №406) для 12 класу,  наказу Міністерства освіти і науки України 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955) для 11 класу.

Навчальним планом старшої школи передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Години варіативної складової передбачаються на:факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Рішення про розподіл годин варіативної складової приймає заклад загальної середньої освіти, враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Варіативність змісту середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальний план зорієнтований на роботу класів  за трьохденним навчальним тижнем (для класів з заочною формою здобуття освіти).

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

11-12 вечірні класи середньої освіти – це класи  з українською мовою навчання з універсальним профілем.

Навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження екстернатної  форми навчання. (Таблиця 25 до Типової освітньої програми).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття — це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується для вечірньої форми здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Таблиця 25

до Типової освітньої програми

 

Навчальний план

класів з вечірньою формою здобуття освіти

Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)

 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
III ступінь
12 клас
Мови і літератури у закладах з українською мовою навчання
Українська мова і література 3
Зарубіжна література 1
Іноземна мова 2
Мови і літератури у закладах з навчанням мовою корінного народу, національної меншини
Мова корінного народу, національної меншини та інтегрований курс «Література» 2
Українська мова і література 2
Іноземна мова 2
Інші предмети
Математика, інформатика 3
Історія України, всесвітня історія, правознавство 2
Географія, економіка
Біологія, екологія 1
Фізика, астрономія 1
Хімія 1
Художня культура
Разом 13
Факультативи 4
Всього 17
Кількість обов’язкових заліків 28

Навчальний план

 (екстернатна  форма)

 

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
11 клас
1. Українська мова та література 0,26
2. Зарубіжна література 0,26
3. Іноземна мова 0,26
4. Математика 0,26
5. Історія України, всесвітня історія, правознавство  0,26
6. Громадянська освіта:

Економіка

Людина і світ

0,26
7. Біологія, екологія 0,26
8. Фізика, астрономія 0,26
9. Хімія 0,26
10. Художня культура 0,26
Разом 2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5

Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, висновків Інклюзивно-ресурсного центру, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створені 4 класи з інклюзивним навчанням де навчається 4 учні з особливими освітніми потребами.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені умови для:

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та

індивідуальними технічними засобами навчання;

облаштування кабінету психологічного розвантаження для проведення корекційно-розвиткових занять;

забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

 Для учня 2  класу (з інклюзивним навчанням). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН №814 від 26.07.2018 р. (додаток 11),  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження державного стандарту початкової освіти».

Для учня 3  класу (з інклюзивним навчанням). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН №814 від 26.07.2018 р. (додаток 5),  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови КМУ від 21.02.2018 №87 «Про затвердження державного стандарту початкової освіти».

 Для учня 4 класу (з інклюзивним навчанням). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН №693 від 25.06.2018 р. (таблиця 6),   розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Для учня 6  класу (з інклюзивним навчанням). Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН №815 від 26.07.2018 р. (таблиця 16),  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови КМУ від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Для учня 8 класу (з інклюзивним навчанням). Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН №815 від 26.07.2018 р. (таблиця 18),  розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови КМУ від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Команда супроводу розробляє комплексну програму розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, що допомагає педагогічному колективу пристосувати середовище до потреб дитини.

Індивідуальна програма розвитку розробляється командою супроводу (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель- дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:

 1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.
 2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:
 • її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;
 • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

Частиною ІПР є індивідуальний навчальний план який затверджується керівником навчального закладу та переглядається двічі на рік з метою коригування.

Протягом всього навчального року здійснюється психолого-педагогічний, методичний супровід дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичним психологом) закладу та педагогічними працівниками.

Практичний психолог школи надає систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які викладають в інклюзивних класах, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах учнів з особливими освітніми потребами, вивчає стан адаптації.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. В індивідуальному навчальному плані передбачається від трьох до восьми годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, а саме:

корекція розвитку; розвиток мовлення;

лікувальна фізкультура (ритміка) ; соціально-побутове орієнтування;

розвиток слухового сприйняття та формування вимови та інші.

Такі години не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами.

Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально- пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Учні з ООП залучаються до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, побажань, індивідуальних особливостей та стану їх здоров’я.

Індивідуальне навчання в закладі освіти організоване для трьох учнів 1, 7, 10 класів відповідно до наказу МОН №8  «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання  в загальноосвітніх навчальних закладах» від 12.01.2016 року (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955) та  здійснюється для учня 1 класу за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з  наказом МОН України від 08.10.2019 р.  №1272   «Про затвердження освітніх  програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»), для учня 7 класу за типовим начальним планом затвердженим наказом МОН України №627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (із змінами наказ МОН №815 від 26.07.2018 р.), для учня 10 класу за типовим начальним планом затвердженим наказом МОН України №408  від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (із змінами наказ МОН №1493 від 28.11.2019 р. «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ).

Розділ 6

Особливості організації освітнього процесу та застосовування в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес- конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

Розділ 7

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних  олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

Розділ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

Для виконання освітніх програм школи на 2020/2021 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти — «модель» випускника (додатки).

Розділ 9

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної  середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та закінчується не пізніше 1 липня 2020 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр — з 01.09.2020 по 25.12.2020; ІІ семестр — з 11.01.2021 по 28.05.2021.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули — з 26.10.2020 по 01.11.2020; зимові канікули — з 28.12.2020 по 10.01.2021; весняні канікули — з 22.03.2021 по 28.03.2021.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» — 28 травня 2021 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення для 4,9 класів  визначаються  закладом освіти.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-го класу – остання декада травня 2021 року; для 9-ого класу – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.30 до 16.50 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 10.10 до 10.30; з 11.15 до 11.35. Робота вечірніх класів зорієнтована за трьохденним навчальним тижнем (для класів з заочною формою здобуття освіти).

При складанні навчального плану на 2020/2021 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

 

Додаток

Перелік  навчальних  програм  навчального   плану

Лебединської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Лебединської міської ради  Сумської     області

для вивчення предметів інваріантної складової у 1-11 класах у 2020 /2021 навчальному році

 

№ з/п Навчальна дисципліна Клас Назва  програми Видавництво Тип (державна або авторська) Ким дозволена для використання (ким затверджена)
І ступінь
1. Українська мова 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
2. Математика 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
3. Природознавство 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
4. Основи здоров’я 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
5 Фізична культура 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
6. Музичне мистецтво 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
7. Образотворче мистецтво 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
8 Іноземна мова (англійська) 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272

 

9 Інформатика 1,2 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268, із змінами згідно з наказом МОН України від 08.10.2019 р. №1272
10 Українська мова 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
11 Математика 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
12 Природознавство 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
13 Основи здоров’я 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
14 Фізична культура 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
15 Музичне мистецтво 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
16 Образотворче мистецтво 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
17 Іноземна мова (англійська) 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
18 Інформатика 3 Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

О.Я.Савченко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 №1273
10 Українська мова 4 Українська мова.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

М.Захарійчук, А.Мовчун

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
11 Літературне   читання 4 Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

О.Савченко, В.Мартиненко, В. Науменко, Н. Колеснікова

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
12 Російська мова 4 Російська мова.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

1– 4 клас.

Є.Самонова, В.Статівка, Т.Полякова

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
13 Іноземна мова (англійська) 4 Іноземні мови. Англійська мова. Навчальна програма для 1– 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл.

В.Редько, О.Коваленко, Г.Г. Крючков

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
14 Математика  4 Математика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

М.Богданович, Г.Лишенко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
15 Природознавство 4 Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Гільберг Т.Г., Сак Т.В.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 584
16 Я у світі  4 Я у світі. Сайт МОН України Державна Наказ Міністерства освіти і

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 3– 4 клас.

Бібік Н.М., Арцишевський Р.А. Пушкарьова Т.Е., Майорський В.В.

http://www.mon.gov.ua наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
17 Музичне

мистецтво

 4 Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Хлєбнікова Л.О., Дорогань Л.О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
18 Образотворче мистецтво  4 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

О.Калініченко, В.Сергієнко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
19 Трудове

навчання

4 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

І.Веремійчик, В.Тименко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
20 Інформатика  4 Інформатика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Н. Морзе, Г. Ломаковська, Г. Проценко, Й. Ривкінд

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
21 Фізична

культура

4 Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

Круцевич Т.Ю.

Єрмолова В.М., Іванова Л.І.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід05.08.2016 № 948
22 Основи здоров ’я 4 Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1– 4 клас.

О.Гнатюк

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і наукиУкраїнивід29.05.2015 № 584
 

ІІ ступінь

23 Українська    мова 5,6,7,8,9 Українська мова. Сайт МОН України Державна Наказ Міністерства освіти і науки

 

 

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-9 класи.

Г. Шелехова, М.Пентилюк.

http://www.mon.gov.ua України від 07.06.2017 №804
24 Українська література 5,6,7,8,9 Українська  література.

5-9 класи. Програма для

Загальноосвітніх навчальних закладів. Мовчан Р.В., Таранік-Ткачук К.В.,

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
Молочко С.Р.
25 Зарубіжна 5,6,7,8,9 Зарубіжна література. Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки
література Програма для загальноосвітніх України від 07.06.2017 №804
навчальних закладів. 5-9 класи.
Ніколенко О.М., Таранік-Ткачук К.В.,
Юлдашева Л.П.
26 Іноземна мова 5,6,7,8,9 Іноземні мови. Англійська мова. Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки
(англійська) Програма для загальноосвітніх України від 07.06.2017 №804
   навчальних закладів.
5,7,8,9 класи.
Карпюк О., 6 клас – Несвіт А.
27 Російська

мова

5,6,7,8,9 Російська мова. Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки
Програма для загальноосвітніх України від 07.06.2017 №804
навчальних закладів з
українською мовою навчання. 5-9
класи, (початок вивчення з 1 класу).
Баландіна Н.Ф.
28 Історія

України (Вступ до історії)

5 Історія України (Вступ до історії). Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас.

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 №236
29 Всесвітня історія.

Історія України(інтегрований

курс)

6 Всесвітня історія. Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6 клас.

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 зі змінами від 21.02.2019 №236

 

30 Історія України 7,8,9 Історія України.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 клас.

Пометун О.І., Атамась О.В., Власов В.С.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 №236
31 Всесвітня історія 7,8,9 Всесвітня історія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 клас. Пометун О.І., Атамась О.В., Власов

В.С.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua

.

Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
32 Музичне мистецтво 5,6,7 Мистецтво. Музичне мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи.

Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
33 Образотворче мистецтво 5,6,7 Мистецтво. Образотворче мистецтво.

Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів. 5-7 класи. Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
34 Мистецтво 8, 9 Інтегрований курс «Мистецтво» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8-9 класи.

Масол Л.,Коваленко О., Гайдамака О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
35 Природознавство 5 Природознавство.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас.

Гільберг Т.Г., Крячко І.П., Дементієвська Н.П.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
36 Географія 6,7,8,9 Географія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

6-9 класи. Олійник Я.Б., Гладковський Р.В., Вітенко І.М.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
37 Фізика 7,8,9 Фізика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7– 9 класи.

Ляшенко О.І., Бар’яхтар В.Г.,

Гудзь В.В.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

38 Хімія 7,8,9 Хімія.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи.

Величко Л.П., Дубовик О.А.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
39 Біологія 6,7,8,9 Біологія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-9 класи.

Костіков І.Ю., Курсон В.В., Малікова С.О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
40 Трудове

навчання

5,6,7,8,9 Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Сидоренко В.К., Боринець Н.І., Терещук А.І.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
41 Фізична культура 5,6,7,8,9 Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Круцевич Т. Ю.,

Галенко Л.А., Тимчик М.В.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

42 Основи

здоров ’я

5,6,7,8,9 Основи здоров’я.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бойченко Т.Є., Воронцова Т.В.,

Шиян О.І.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
43 Математика 5,6 Математика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

 

44 Алгебра 7,8,9

 

Математика. Алгебра.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
45 Геометрія 7,8,9

 

Математика. Геометрія.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Бурда М. І., Мальований Ю.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
46 Інформатика 5,6,7,8 Інформатика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Завадський І.О., Пасічник

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
47 Інформатика 9 Інформатика.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи.

Желдак М.І., Горошко Ю.В.,

Завадський І.О.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585
48 Правознавство 9 Основи правознавства.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 9 клас.

Т.О.Ремех, Р. Євтушенко, В. Сутковий

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804
ІІІ ступінь
49 Українська мова 10, 11 Українська мова.

Навчальна програма (профільний рівень) 10-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Мацько Л.І., Груба Т.Л., Семеног О.М.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України

від 23.10.2017 №1407

 

50 Українська література 10 Українська література. Навчальна програма (рівень стандарту) 10-11 класи

загальноосвітніх навчальних закладів.

Р.В.Мовчан, Молочко С.Р.,  А.М.Фасоля

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017     №1407
51 Українська література 11 Українська література.

Навчальна програма (профільний рівень) 10-11 класи загальноосвітніх навчальних закладів.

Філологічний напрям, профіль – українська філологія.

Г.О.Усатенко, А.М.Фасоля

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

52 Зарубіжна література 10, 11 Зарубіжна література.

Програма для 10-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Рівень стандарту. Юлдашева Л.П., Ніколенко О.М.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

53 Математика  

10

11

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Програма для учнів 10-11

класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407
54 Історія  України 10,11 Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Профільний рівень (історичний профіль).

Мудрий М.М.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407

із змінами від 21.02.2019 №236

 

55 Всесвітня історія 10,11 Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних заладів.10-11 класи.

Профільний рівень (історичний профіль).

Мудрий М.М.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407

із змінами від 21.02.2019 №236

56 Іноземна мова (англійська) 10,11 Англійська мова. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів  10-11 класи.

М.Шопулко

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407
57 Фізика і астрономія 10,11 Фізика і астрономія.

Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту.

Ляшенко О.І.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1539
58 Хімія 10,11 Хімія.

Програма для закладів загальної середньої освіти. 10-11 класи. Рівень стандарту.

Дубовик О.А., Бобкова О.С.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017     №1407
59 Біологія і екологія 10,11 Біологія і екологія.

Навчальна програма для закладів

загальної середньої освіти. 10-11 класи. Рівень стандарту.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

60 Фізична культура 10,11 Фізична культура.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи.

Рівень стандарту. Тимчик Є.Ю.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407
61 Захист

Вітчизни

10,11 Захист Вітчизни.

Навчальна програма для навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 10-11 класи.

Рівень стандарту.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

 

62 Інформатика 10,11 Інформатика.

Навчальна програма вибірково- обов’язкового предмета учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407
63 Географія 10,11 Географія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. 10-11 класи. Рівень стандарту.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

64 Громадянська освіта 10 Інтегрований курс «Громадянська освіта»

Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту. Т.Бакка.

Сайт МОН України http://www.mon.gov.ua Державна Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017

№1407

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *